Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant numberoneplzUnited States Recent Activity
Deviant for 5 Years
Needs Core Membership
Statistics 0 Deviations 0 Comments 2,658 Pageviews
×

Newest Deviations

No deviations yet

Favourites

No Favourites yet.

Activity


deviantID

numberoneplz
numberoneplz
United States

Journal

No journal entries yet.

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:icon1886:
1886 Featured By Owner Jan 19, 2015   Artist
Froggy Emoji-41 (Getting dragged) [V3] 
Reply
:iconmedusaart:
MedusaArt Featured By Owner Mar 11, 2014  Student General Artist
:iconnumber1plz:
I bet nobody will get this reference.
Reply
:iconthe-max765:
The-Max765 Featured By Owner Jan 14, 2014  Hobbyist Traditional Artist
:iconurlyinplz::iconsaysplz:YOU LIE! YOU LIIIIEEEE!

The REAL #1 is Smitty Werbenjagermanjensen AND YOU KNOW IT!
Reply
:iconsegadisneyuniverse:
SegaDisneyUniverse Featured By Owner Jul 23, 2013  Student General Artist
Whoever replies to this comment is #:iconnumberoneplz: :dummy:
Reply
:iconturvytops:
TurvyTops Featured By Owner Dec 7, 2013  Hobbyist Traditional Artist
:iconnumbertwoplz:
Reply
:iconsegadisneyuniverse:
SegaDisneyUniverse Featured By Owner Dec 8, 2013  Student General Artist
:iconepicbadge1plz::iconepicbadge2plz:=D
Reply
:iconpizzapotatonbacon:
PizzaPotatoNBacon Featured By Owner Apr 3, 2013  Student General Artist
trust me this will put a smile on your face, make your day, or help you <3


Every night , someone thinks about you beforethey go to sleep,At least fifteen people in this

world love you.The only reason someone would ever hate you is


because they want to bejust like youThere are at least two people in this world thatwould die

for
youYou mean the world to someone.Someone that you don't even know

exists

loves

you.

When you make the biggest mistake ever,something good comes from it.


When you think the world has turned its back onyou, take a

look.
Always remember the compliments you've received.

Forget the rude remarks.

So if you are a loving friend, send this

toeveryone on your listincludingthe person that sent it to you.Tonightatmidnight your true love will

realizethey like

you.


Something good will happen to you between 12 in the morning

andfour o'clock pmtomorrow,it could be anywere . Get ready for thebiggestshock in your

lifeIf you break this chain YOU will be cursed withrelationship problemsforthe next ten years . Send this to fifteen peoplein fifteen minutes !!


Make Someone else's day! Help get a smile on someone's face! Help someone out! <3 remember that your loved
Reply
:iconjanemba-junior:
Janemba-Junior Featured By Owner Aug 26, 2013  Hobbyist Digital Artist
Even though i don't believe in chain mail, imma do this.
Reply
:iconjoshi321:
joshi321 Featured By Owner Nov 6, 2012
ʇǝuɹǝʇuı ǝǝɹɟ ʇǝƃ noʎ - ssǝl ɹo 1-

uǝddɐɥ llıʍ ƃuıɥʇou - ǝldoǝd ǝɹoɯ ɹo 52- 51

uǝddɐɥ llıʍ ƃuıɥʇou - ǝldoǝd 51-5

uǝddɐɥ llıʍ ƃuıɥʇou - ǝldoǝd 5-1

uǝddɐɥ llıʍ ƃuıɥʇou - ǝldoǝd ou

˙˙˙oʇ lıɐɯǝ sıɥʇ puǝs noʎ ɟı ¿slıɐɯ uıɐɥɔ pıdnʇs ǝʌǝılǝq ɐuuɐʍ ˙˙˙ǝɔıoɥɔ ɹnoʎ sʇı ˙slıɐɯ uıɐɥɔ pıdnʇs ƃuıpuǝs pǝʇsɐʍ ǝɟıl ɹǝɥʇouɐ ǝǝs oʇ ʇuɐʍ ʇ,uop ǝʍ ˙ǝʞoɾ ɐ ʎlsnoıɹǝs sı ʇı ˙uo lıɐɯǝ sıɥʇ puǝs oʇ noʎ ǝsıʌpɐ ʎlƃuoɹʇs ǝʍ

˙op noʎ ɟı pıdnʇs ʎllɐǝɹ ʞool ll,noʎ ǝsnɐɔǝq ,uos ɹnoʎ pǝllıʞ ı ˙˙˙ʎɹɐɯ ʎpoolq ,˙ʎɹɐɯ ʎpoolq˙ʎɹɐɯ ʎpoolq,- ʇɐǝdǝɹ puɐ ɹoɹɹıɯ ɐ uı ʞool ɹǝʌǝu ˙˙˙ƃuıuɹɐʍ

˙ʌʇ ƃuıɥɔʇɐʍ oʇ ʞɔɐq ʇuǝʍ puɐ 'ɯǝlqoɹd ǝɥʇ pǝxıɟ 'xoqǝsnɟ ǝɥʇ oʇ ǝpısʇno ʇuǝʍ ǝɥ ˙ǝsnoɥ sıɥ ʇɐ ʇno oƃ oʇ ɹǝʍod ǝɥʇ pǝsnɐɔ pɐɥ ɯɹoʇs ɐ ʇɐɥʇ pǝzılɐǝɹ uǝɥʇ puɐ ɯıɥ ɟo ʇɟǝl ǝɥʇ oʇ pǝʞool sɐɯoɥʇ 'ʞɔɐlq ɥɔʇıd ʇuǝʍ ʇı ˙sǝɯıʇ lɐɹǝʌǝs ɟɟo puɐ uo pǝɥsɐlɟ dɯɐl ɯooɹpǝq s,sɐɯoɥʇ puɐ ɟɟo pǝɹǝʞɔılɟ ʎlsnoıɹǝʇsıɯ ʌ˙ʇ ǝɥʇ ˙,ɯɐ10:21, sʍoɥs ʞɔolɔ ǝɥʇ ˙ʌ˙ʇ ƃuıɥɔʇɐʍ pǝq sıɥ uı ƃuıʎl sɐʍ sɐɯoɥʇ ʇɥƃıu ǝɥʇ ˙ǝʞɐʇsıɯ ƃıq ˙ǝldoǝd 5 oʇ sıɥʇ ʇuǝs ǝɥ :[pǝʌoɯǝɹ ǝɯɐuɹns] ǝoɾ
- ǝǝɹɥʇ ǝsɐɔ

˙dǝǝls oʇ ʞɔɐq ʇuǝʍ puɐ ʎɐpɹnʇɐs sɐʍ ʇı pǝzılɐǝɹ 'ƃuıuɹoɯ ǝɥʇ uı dn ǝʞoʍ ǝɥs uǝɥʍ puɐ ǝldoǝd 4 ʎluo oʇ sıɥʇ ʇuǝs ǝɥs :[pǝʌoɯǝɹ ǝɯɐuɹns] ɐɹnɐl
- oʍʇ ǝsɐɔ

˙pǝuǝddɐɥ ƃuıɥʇou puɐ ǝɟıl ɹǝɥ ɥʇıʍ uo ʇuǝʍ ǝɥs ƃuıuɹoɯ ʇxǝu ǝɥʇ puɐ ˙ʇı pǝʇǝlǝp ǝɥs ˙lıɐɯǝ sıɥʇ ʇoƃ ǝɥs: [pǝʌoɯǝɹ ǝɯɐuɹns] ʎǝlɹıɥs
- ǝuo ǝsɐɔ

¿ɹǝʇʇǝl uıɐɥɔ sıɥʇ ƃuıǝǝs ɹǝʇɟɐ llɐ ʇɐ ʇuǝɹǝɟɟıp ʎuɐ ʇ,uǝɹɐ sǝʌıl ǝsoɥʍ ǝldoǝd pɐs 'pɐs ǝɥʇ ɟo ǝɯos ɟo ɹɐǝɥ oʇ ʇuɐʍ ˙uıɐɹq ɐ ɟlɐɥ ɥʇıʍ ǝuoʎuɐ ǝɹɐɔs ʇ,usǝop sıɥʇ ˙ƃuoɹʍ ɹnoʎ ǝsnɐɔǝq noʎ ǝɹɐɔs oʇ uo ʇnd llɐ s,ʇı puɐ ǝʞɐɟ ɐ sı sıɥʇ ʞuıɥʇ ʇ,uop ˙ʎɐʍʎuɐ sɹǝʇʇǝl uıɐɥɔ ɥʇıʍ ɹǝɥʇoq ʇ,uop ʎlqɐqoɹd ʎǝɥʇ 'noʎ ʇɹnɥ ʍoɥǝɯos plnoɔ ǝldoǝd pɐǝp ɟı uǝʌǝ puɐ ˙pɐǝp s,ǝɥs ǝsnɐɔǝq noʎ ʇɹnɥ oʇ ǝlqɐ ǝq ʇou llıʍ ǝɥs ˙pɐǝp s,ǝɥs ǝsnɐɔǝq noʎ ɹoɟ ǝɯoɔ ʇou ʎlǝʇɐuıɟǝp llıʍ ʎɹɐɯ ʎpoolq ǝsnɐɔǝq ʍou ʇı ǝʇǝlǝp puɐ ʇı ɟo ʇno ʇǝƃ ʎlʞɔınb uɐɔ noʎ ʞuıɥʇ ʇ,uop os ˙ǝʞoɾ ou sı sıɥʇ ˙uǝddɐɥ llıʍ ƃuıɥʇou puɐ dǝǝlsɐ ǝq ʎlqɐqoɹd ll,noʎ 'ɯɐ00:21 ʇɐ ʇɥƃıuoʇ ˙uǝddɐɥ llıʍ ƃuıɥʇou ǝslǝ ɹo uo sıɥʇ puǝs ʇsnɯ noʎ ˙pǝsɹnɔ ʇou ǝɹɐ noʎ

also this is -1
Reply
:iconafrican-amber:
African-Amber Featured By Owner Dec 12, 2014  Student General Artist
How did you do this?! :iconshesawitchplz:
Reply
Add a Comment: